Artifact [68d09a07ea]
Not logged in

Artifact 68d09a07ea5bda6d2aa02009f243b3a54badc27e:


#!/bin/bash

./n2o -256 hash "$@"