Artifact Content
Not logged in

Artifact 687fa5c1313a7e248be8112e416e653037d23cf9:


#!/bin/bash

./n2o -512 hash "$@"